Almindelige betingelser

Golden Planet leverer serverplads, markedsføring og udvikling af internet-serviceydelser til såvel slutbrugere som forhandlere. Golden Planet arbejder hårdt for at tilbyde vores kunder en ydelse, kundeservice og know-how i topklasse og forsøger konstant at forbedre os for at kunne tilbyde vores kunder det bedst mulige grundlag for alle deres internet-baserede aktiviteter. Som et led i disse bestræbelser har Golden Planet såvel juridiske som etiske regler, der skal overholdes i forbindelse med de leverede ydelser.

Golden Planets etiske regler er specificeret herunder. Golden Planet forbeholder sig retten til at suspendere eller opsige en kundes adgang til enhver service leveret af Golden Planet, hvis vi finder, at denne er blevet misbrugt.

Opretholdelse af drift

Golden Planet søger at opretholde driften 24 timer i døgnet alle ugens dage. Erfaringsmæssigt har vore servere en generel tilgængelighed på cirka 99,9% hvor de cirka 0,1% nedetid typisk er planlagte genstarter i forbindelse med opdateringer af systemerne – herunder sikkerhedsopdateringer. Skulle der mod forventning opstå længerevarende afbrydelser, er Golden Planet ikke pligtig til at erstatte eventuelle tab forbundet dermed, hverken direkte eller indirekte.

Uautoriseret brug af andre folks konti eller computere

Golden Planet vil reagere stærkt overfor personer, der måtte bruge eller forsøge at bruge en brugerkonto eller udstyr uden den nødvendige tilladelse. Disse forsøg inkluderer (men er ikke begrænset til) internet scamming (at narre andre folk til at oplyse deres password eller kreditkort-oplysninger), spamming (udsendelse af uønskede masse-emails), tyveri af password, scanning af mulige sikkerhedshuller o.s.v.

Enhver uautoriseret brug af konti eller udstyr af Golden Planets kunder, uanset om det er angreb på konti eller udstyr hos Golden Planet eller andre, vil betyde øjeblikkeligt indgreb mod angriberen/misbrugeren. Mulige indgreb kan være en advarsel, suspension eller opsigelse af konto og sagsøgning, afhængig af angrebets alvor.

Misbrug af trafik og diskplads

Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre.

Enhver kunde, som overtræder Golden Planets betingelser for misbrug af diskplads og/eller trafik, vil blive pålagt de derved forbundne omkostninger. Enhver kunde, der videresælger diskplads og/eller båndbredde, uden at dette er i overensstemmelser med betingelserne for videresalg, vil få en advarsel, opsigelse eller suspension, afhængig af den aktuelle sag. Hvis du ønsker at videresælge services leveret af Golden Planet anbefaler vi, at du i stedet kontakter os med henblik på at oprette en speciel forhandleraftale i stedet for en almindelige brugerkonto.

Kommerciel reklame via e-mail

Uopfordret kommerciel reklame er ikke tilladt via e-mail, og vil resultere i en øjeblikkelig lukning af din konto. Kommerciel reklame via mailinglister med aktiv tilmelding er tilladt, men eventuelle klager vil blive undersøgt og kan medføre advarsler, suspendering eller lukning af din konto hvis Golden Planet finder at mailinglisten køres på en uetisk måde f.eks., hvis brugernes ønske om at blive fjernet fra listen ikke efterkommes.

Virus og SPAM filtrering

Golden Planet filtrerer så vidt muligt e-mails for kendte vira og SPAM-reklamer når disse sendes gennem Golden Planets mailservere, men vi kan ikke garantere 100% fjernelse af hverken virus eller SPAM og kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af e-mails, der slipper igennem denne filtrering. Hvis filtreringen mod forventning skulle vise sig at forårsage ustabilitet for hele mail systemet, kan det slåes fra ved samtidig eller forudgående orientering.

Sikkerhedskopiering

Golden Planet gennemfører en gang i døgnet en backup-procedure. Reetablering af data kan udføres mod et gebyr på DKK 1.000,- excl. moms. Golden Planet garanterer ikke, at data kan genskabes fra backup mediet og anbefaler, at kunden selv opbevarer en kopi af vigtige data.

Betalingsbetingelser

Alle konti/services installeres efter forudbetaling med mindre andet er aftalt mellem kunden og Golden Planet. Installationsgebyrer kan ikke refunderes medmindre det tilbydes specifikt. Golden Planet forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt i henhold til betingelser for opsigelse.

Betaling med kort kan ske online på vores betalingsside eller ved at etablere automatisk hævning med Dankort, VISA-Dankort, VISA, VISA Electron eller MasterCard. Alle betalinger skal ske i danske kroner, medmindre andet er aftalt mellem kunden og Golden Planet. Faktura sendes via e-mail.

Indbetalinger fra debitor anvendes til nedskrivning af tilgodehavende i følgende rækkefølge: renter – gebyrer – afdrag/betaling af øvrige ydelser.

Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige ydelser skal debitor betale morarente på 2% per påbegyndt måned. Morarenten beregnes af den til enhver tid værende restgæld fra misligholdelsestidspunktet inkl. rente og omkostninger. Renten tilskrives månedligt (rentes rente).

Rykker- og påkravsgebyrer tilskrives jf. den til enhver tid gældende rentelov, pt. kr. 75,00.

Golden Planet kan ensidigt og uden varsel ændre gebyrsatser og renter i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Automatisk kortbetaling

For aftaler om automatisk kortbetaling gælder følgende vilkår i tillæg til Golden Planets generelle betingelser for levering og drift af tjenester.

En aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at betaling vedrørende abonnement og andre ydelser sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til Golden Planet.

Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller efterfølgende gennem selvbetjening.
Ved tilmelding til automatisk kortbetaling tilmeldes kunden samtidigt til modtagelse af fakturaer/kvitteringer via email. Ved tilmelding og ændring af aftale om automatisk kortbetaling fremsendes en bekræftelse på email til kunden.

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er validt og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lign. som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning
af betalingskortoplysninger foretages via selvbetjening.

Hvis kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (f.eks. hvis betalingen afvises af kunden eller af kundens
bank), er Golden Planet berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Rykkeren fremsendes pr. email.

Golden Planet er berettiget til at opkræve et rykkergebyr herfor, jf. afsnit om betalingsbetingelser.

Fortrydelsesret

Bestilling af services kan annulleres indenfor minimum 14 dage fra bestillingstidspunktet. Registrering af domænenavne skal dog annulleres senest straks efter modtagelse af ordrebekræftigelse idet disse umiddelbart efter udførelse effektueres direkte i navnesystemet for Internet, hvorefter de har en løbetid på minimum 1 år. Kundespecifikke services som f.eks. tilpasnings- eller programmeringsopgaver kan under ingen omstændigheder refunderes.

Ansvarsfraskrivelse

Kunden erklærer sig indforstået med, at Golden Planet ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte tab, skader eller udgifter påført kunden, Golden Planet eller tredjemand, som er opstået i forbindelse med brugen af services stillet til rådighed af Golden Planet. Dette gælder alle forhold i forbindelse med kundens konto, hvilket inkluderer (men ikke begrænset til) tab af websidens indhold eller ejerskab af domænenavne.

Opsigelse

Golden Planet forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid. Alle gebyrer/lejeafgiver med videre, som er betalt forud en opsigelse, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Golden Planet benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes, at kunden overtræder nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refundering. Enhver overtrædelse af betingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger, vil blive pålagt kunden (f.eks. trafik, diskplads osv.)

Kunden kan til enhver tid opsige en service til udløb efter indeværende periode. Er afregningsperioden 3 måneder eller derunder refunderes indbetalte beløb ikke – ved afregningsperioder over 3 måneder refunderes restperioden minus 3 måneder.

Domæneregistreringer SKAL opsiges senest 1 måned før udløb af indeværende periode og restperioder kan ikke refunderes.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal en opsigelse altid ske per brevpost  med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse samt gerne årsag til opsigelse. Services, hvortil der er udleveret et brugernavn og en adgangskode, kan dog opsiges pr. e-mail  ved samtidig oplysning af disse. Bemærk venligst, at en redelegering af DNS for et domænenavn til andre navneservere ikke fungerer som en opsigelse af eventuelle services hos Golden Planet – alle opsigelser SKAL ske skriftligt og skal bekræftes af Golden Planet.

Opsigelser er ikke gyldige, før kunden har modtaget en bekræftelse via e-mail fra Golden Planet, hvilket typisk sker indenfor 24 timer på arbejdsdage. Kontakt venligst Golden Planet, hvis du har sendt en opsigelse og ikke har modtaget en bekræftelse senest tre arbejdsdage senere. Eventuel tilbagebetaling vil ske senest 15 dage efter modtagelse af opsigelsen, forudsat at Golden Planet har fået oplyst et bankkonto-nummer, som tilbagebetalingen kan ske til.

Registrering af domænenavne

Ved registrering af domænenavne accepteres de til enhver tid gældende betingelser for disse fra de enkelte registratorer/administratorer.

Disse kan læses her:

.dk: https://www.dk-hostmaster.dk/generelle-vilkar

.com/.net/.org/.info/.biz/.eu m.fl.: https://kb.opensrs.com/basics/domain-help

Ændringer

Priserne og betingelserne på vores hjemmeside er gældende pr. dags dato.

Ændring af priser varsles til vore kunder med minimum 3 måneders varsel. Dato for seneste ændring af nærværende betingelser fremgår af tilsendte faktura sammen med en webadresse, hvor betingelserne kan gennemses, og disse accepteres ved betaling for løbende services, som ikke er opsagt.

Moms

Idet Golden Planet primært sælger services til virksomheder, angives alle priser excl. 25% dansk moms, medmindre andet er oplyst.

Lovlige formål

Golden Planet forbeholder sig ret til at nægte service til enhver. Kunder kan kun bruge Golden Planets services til lovlige formål. Dette inkluderer materiale som der er copyright på. Golden Planet forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, pornografisk eller satanistisk materiale ved hjælp af services leveret af Golden Planet. Det er helt op til Golden Planets ledelse at vurdere, om dette er tilfældet. Distribution af erotisk materiale i enhver form kræver at kunden indhenter en skriftlig tilladelse fra Golden Planet inden distributionen påbegyndes.

Kunden må ikke på nogen måde forsøge at hindre Golden Planets systemer i at fungere, herunder (men ikke begrænset til) forsøg på omgåelse af identifikationsprocedurer, ulovlig adgang til services eller data, som kunden ikke har ret til at tilgå samt påvirkning af tilgængelighed, stabilitet eller servicekvalitet for andre kunder. Dette inkluderer kørslen af scripts og/eller applikationer som bruger store mængder systemressourcer (f.eks. hukommelse, CPU-kraft eller netværkskapacitet). Kunden må ligeledes ikke forsøge at påvirke andre systemer tilgængelige via internettet, herunder forsøg på ulovlig indtrængen.

Golden Planet forbeholder sig retten til at lukke helt eller delvis for adgangen til services stillet til rådighed af Golden Planet, hvis vi mener, at kunden deltager i aktiviteter som efter Golden Planets skøn ikke er i overensstemmelse med betingelserne i dette dokument.

Tillægsbetingelser for forhandlere

Der kan maksimalt oprettes én forhandler-grundpakke pr. juridisk enhed (person eller organisation).

Såfremt en kunde ønsker at skifte fra én Golden Planet forhandler til en anden, forbeholder Golden Planet sig ret til at efterkomme kundens ønske uden den tabende forhandlers direkte accept, hvis en af to betingelser er opfyldt: Det er efter gentagne forsøg ikke muligt at komme i kontakt med forhandleren pr. e-mail eller telefon (f.eks. hvis forretningen er ophørt), eller hvis forhandleren forsøger at blokere for en flytning af kundens services til en anden forhandler uden at kunne oplyse en saglig årsag til blokeringen. Kundens anmodning om flytning skal ske skriftligt i disse sager.

Overvågning og automatisk justering af priser

Golden Planet kan ikke garantere at de priser der indhentes, ved overvågning af konkurrenter, er korrekte. Brug af oplysninger om priser er på kundens eget ansvar. Golden Planet kan ligeledes ikke garantere at enhver pris kan hentes eller overvåges, ligesom en pris der tidligere har kunne hentes kan ophøre med opdatering uden varsel. Golden Planet kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligt af tab som følge af service til overvågning af priser eller tilhørende funktioner, herunder – men ikke begrænset til – automatisk justering af priser.

Design skabeloner

Alle design skabeloner fra Golden Planet er tænkt som et udgangspunkt. Hver skabelon sælges flere gange til forskellige kunder. Hvis man ikke tilpasser en skabelon, kan man derfor opleve, at man har samme design som en anden butik. Der er ingen returret eller fortrydelsesret på design skabeloner. Det er ikke tilladt at kopiere dele fra design skabeloner uden at købe skabelonen eller specifik aftale derom. Alle design skabeloner må kun bruges på Golden Planet’s platform. Ved uretmæssig brug af skabeloner skal det straks fjernes.